Programa recent de reintroducció de la tortuga mediterrània a Cap de Creus

Per què volem introduir la tortuga mediterrània a Cap de Creus?

Tot i que sembla que almenys fins a principis de segle existien poblacions de tortuga mediterrània en algunes serralades costaneres (Gavarres, Montnegre, Garraf i Montsià), avui dia l'única població autòctona que resta a Catalunya és la que es troba al massís de l'Albera. Es tracta d'una àrea aproximada de 90 km quadrats, que fins no fa pas gaire devia constituir un àrea de distribució contínua que s'estenia cap a l'est per ocupar també el territori de Cap de Creus. Almenys així ho indiquen els testimonis orals recollits a la zona, els quals ens permeten concloure que la tortuga mediterrània formava part de la fauna autòctona del territori creusenc fins ara fa poc o molt una vintena d'anys.

Quina és l'oportunitat per a aquest retorn?

Un cop constatem gairebé amb certesa la presència fins fa poques dècades de la tortuga mediterrània al territori de Cap de Creus, diverses raons ens garanteixen l'oprtunitat d'aquest moment per reintroduir-la:

a) La protecció del Cap de Creus sota la figura de Parc Natural; cosa que ens assegura la continuïtat del territori i una normativa d'usos i vigilància suficient.

b) L'existència de programes de prevenció i extinció d'incendis, així com de mitjans per intervenir en situacions d'emergència.

c) Una conscienciació prou extesa entre la gent de la zona sobre la conveniència de preservar els valors naturals que els són propis.

d) La intervenció en el projecte dels Amics de la Tortuga de l'Albera, que des del seu Centre de Reproducció de Tortugues de Garriguella aporten el suport tècnic i faciliten els animals -a partir de la cria en captivitat- que cal reintroduir.

Com s'està fent?

En una primera fase, portada a terme l'any 2000, es feren les següents actuacions:

1- Selecció del lloc més idoni per efectuar l'estudi de reintroducció de l'espècie d'acord amb les directrius del Parc Natural de Cap de Creus.

2- Alliberament de diversos exemplars juvenils de tortuga mediterrània, nascuts al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (CRT), a Garriguella. Aquests animals aniran equipats amb radioemissors per tal que se'n pugui efectuar un seguiment periòdic al llarg d'una temporada d'activitat (mesos de maig a setembre). Amb això es pretén coneixer l'adaptació de l'espècie al lloc escullit, a fi i efecte de veure la idoneitat de fer alliberaments massius d'animals en anys posteriors.

3- Realització d'estudis paral·lels sobre l'adaptació de la tortuga a la zona mitjançant la realització de proves comparatives en altres indrets. També es farà una cartografia de les àrees del Cap de Creus més idònies per acollir futures reintroduccions.

En una segona fase, i si es comprova l'adaptació a la zona dels exemplars alliberats amb radiotransmisors, es procedirà ja a fer una introducció efectiva de la tortuga mediterrània a partir d'un major nombre d'exemplars provinents del Centre de Reproducció de Tortugues de Garriguella. És probable que aquesta operació de deixar anar animals -de la qual s'haurà de fer un constant seguiment- a Cap de Creus, es repeteixi en anys successius per tal de continuar reforçant la població.

Patrocinen el projecte:
Diputació de Girona (Medi Ambient)
Caja de Ahorros del Mediterràneo
Promou:
Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient)
Suport tècnic al programa:
Amics de la Tortuga de l'Albera

Tornar a inici

Tornar a activitats del CRT de l'Albera