Altres Causes de regressió

La tortuga mediterrània és una espècie sensible, que pateix qualsevol alteració o modificació de l'hàbitat.
A l'Albera, ja a l'edat mitja va començar un procés d'alteració i modificació constant dels hàbitats de la tortuga que han durat fins els nostres dies.
Durant els segles XVIII, XIX i XX la implantació del cultiu de la vinya i l'olivera, va fer desapareixer milers d'hectàrees de brolles i boscos. La ramaderia extensiva amb ovelles, cabres, porcs i vaques va exercir una pressió sobre aquests hàbitats que va reduir considerablement l'àrea de distribució.


També l'excesiva pressió de l'home al territori amb l'aprofitament del suro, la llenya i les feines de carboneig han incidit negativament en les poblacions de tortuga mediterrània.
Fins ben entrats els anys vuitanta la recol·lecció de tortugues per la comercialització va ser la causa d'una devallada poblacional que encara avui no s'ha recuperat.
L'obertura de noves pistes i infraestructures per a la promoció turística, econòmica, la cacera, etc., permet l'accés fàcil a molts indrets on les tortugues són expoliades i atropellades.
Les rompudes de zones forestals o les feines de desbrollament amb maquinària pesada, apart de transformar radicalment l'hàbitat i destruir-lo, eliminen les tortugues d'aquests indrets.
Els aterrassaments amb la conseqüent moguda de milers de metres cúbics de terra amb maquinaria pesada per tal de reforestar àrees cremades, a part de fer desaparèixer, impedeix l'assentament de noves poblacions.
La suma de totes aquestes causes a més dels incendis forestals i d'altres d'origen natural (depredadors, condicions climàtiques desfavorables, etc.) fan que l'única població autòctona de tortuga mediterrània de la península ibèrica es trobi en serioses dificultats per perdurar.

Tornar a inici