Ecologia

A l'Abera, la tortuga mediterrània ocupa un nínxol ecològic ben precís, en què entren en joc diversos dels seus elements: la geografia, procurant zones d'insolació i sols on hivernar; la vegetació com a aliment i refugi; la fauna de carnívors que depreden sobre l'espècie, tot plegat forma un entramat complex que s'anomena biocenosi i que ha anat sofrint canvis al llarg del temps.

També, depredadors i competidors han sofert canvis importants. Els grans hervíbors salvatges han donat pas als ramats domèstics. Han desaparegut carnívors i rapinyaires de gran mida i, per contra, han augmentat espècies com la guilla i el senglar. Però un element s'ha introduït decididament en el futur de l'espècie: l'home que en la seva transformació del paisatge ha procurat uns sistemes inestables de vegetació que es mantenen periòdicament amb els incendis forestals.
El paper de l'espècie en l'ecosistema és testimonial. Amb una biomassa d'aproximadament 5 quilos per hectàrea només incideix lleugerament en els sistemes ecològics i fluxos energètics.

Tornar a inici